Welcome to "After School Support for Teens Program" (ASSET)

Slogan programa ASSET je: „Pripremanje mladih na Kosovu za život i rad u 21. veku.“ Njegove aktivnosti obuhvataju:

1. Razvoj životnih i radnih kompetencija ASSET podržava primenu okvira nastavnog plana i programa na Kosovu za razrede 10-12, posebno pružanjem podrške u vezi sa oblašću „života i rada“, što obuhvata: savete za karijeru i orijentaciju; tehnologiju, uključujući i IKT, i obrazovanje za rad i preduzetništvo. Da bi se pomoglo školama da primene praktični projektni rad, ASSET će im pomoći da uspostave „centre za karijeru i preduzetništvo“. Ti resursni centri obuhvatiće „prostor stvaralaca“, za upotrebu tokom i posle nastave.

"Prostor stvaralaca" je susretljivi radni prostor, u kom učenici mogu da učestvuju u praktičnim kreativnim projektima sa ciljem da razviju preduzetničke stavove i kompetencije za mogućnosti zapošljavanja. Koriste različite tehnologije i materijale, u praktičnim kreativnim projektima, u vezi sa naukom, tehnologijom, inženjeringom, matematikom, umetnošću i muzikom. Stvaraju rešenja, osmišljavaju i stvaraju proizvode, istražuju sopstvena kreativna interesovanja i razvijaju ključne kompetencije i samouverenje.

2.Podrška karijernom i preduzetničkom obrazovanju u školama ASSET nastoji da pomogne Ministarstvu Obrazovanja, Nauke i Tehnologije i školama oko primene njihovog plana i programa za karijerno i preduzetničko obrazovanje za razrede 10-12. Ovo će obuhvatiti razvoj: sredstava za procenu ishodišta učenja iz nastavnog plana i programa; akreditovani kurs za usavršavanje nastavnika; nastavni materijal i resurse; usavršavanje nastavnika; i rad sa partnerima u cilju unapređenja „Virtuelnog centra za karijeru“, onlajn portal za karijeru koji je na raspolaganju svim mladim ljudima i njihovim roditeljima, kako u školi tako i van škole.

3. Povezivanje škola sa poslodavcima i zajednicom Sa svojim partnerima, ASSET namerava da se angažuje sa preduzećima i preduzetnicima zainteresovanim da podrže razvoj veština kod učenika u vezi sa radnom snagom kroz projekte i radno iskustvo. Aktivnost programa ASSET pod nazivom „Usvoji prednost“ ima za cilj da preduzećima unutar i van Kosova omogući da podrže pojedinačne učenike obezbeđivanjem stručne prakse, saveta za karijeru i mentorstva.

Testimonials...